• Çankırı
    +C

Gerçek Kişiler:

 

1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

2) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

3) Noter tasdikli imza sirküleri.

4)İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.

6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.

7) Oda kayıt belgesi aslı

8) Ticarethanenin tapu belgesi veya Noterden onaylı kira kontratı. (Aslı)

9) Gerçek kişi kayıt formu doldurulacak 

10) Kayıt ücreti

 

Kayıt İçin Formu indirmek için tıklayınız.


Not:

1- Kayıt Beyannamesi’nin arka sayfasında yer alan; “Hakkında Bilgi Alınacak Kimseler” kısmının, Borsamıza kayıtlı şahıs veya firmalardan bulunması,

2- Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılıTürk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)

Müracaat: Muamelat Servisi Tel: 0 376 213 88 80