• Çankırı
    +C

Tüzel Kişi

Tüzel Kişiler :

 

1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi. 

2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri. 

3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği. 

4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı. 

5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.

7) Vergi Levhası

8) Oda kayıt belgesi aslı

9) Ticarethanenin tapu belgesi veya Noterden onaylı kira kontratı. (Aslı)

10) Tüzel kişi kayıt formu doldurulacak

 

 

 

Kayıt İçin Formu indirmek için tıklayınız.

 


Not:

Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)

Müracaat: Muamelat Servisi Tel: 0 376 213 88 80

Yazdır